Tajuk Pilihan


Unggul, Cemerlang & Dihormati

Unggul, Cemerlang & Dihormati

Wednesday, 18/02/2015

Kongsi Artikel ini :

YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo Naib Canselor meneruskan tradisi majlis ilmuan UMT melalui syarahan tahunan beliau bersempena tahun baru 2015. Wadah ini merupakan pentas terbaik pengurusan UMT untuk menyampaikan mandat dan hasrat kepada seluruh warga kerja UMT.

Dalam syarahan tersebut, beliau menyeru seluruh warga kerja UMT untuk bertekad dan memberikan komitmen yang tinggi demi memastikan UMT terus Unggul, Cemerlang dan Dihormati dalam tujahan Ilmu Kelautan dan Sumber Akuatik.

YBhg. Naib Canselor turut menggariskan enam teras keberhasilan utama sepertimana yang terkandung dalam Pelan Strategik 2013-2017, khusus untuk dilaksanakan pada tahun 2015. Enam teras tersebut termasuklah Pemerkasaan Bakat, Transformasi Akademik, Transformasi Penyelidikan dan Inovasi, Transformasi Pelajar, Transformasi Kewangan Kelestarian dan Transformasi Governans. Setiap teras tersebut diperincikan melalui inisiatif dan usaha strategik sepertimana berikut :

1.  PEMERKASAAN BAKAT

 • Usaha melalui Pusat Pengurusan Bakat Akademik (PPBA) untuk menyuburkan iltizam Akademik Berbudaya Cemerlang (ABC).
 • Penggunaan Sistem e-Bakat bagi penilaian tahunan, kenaikan pangkat, pemberian ganjaran dan penganugerahan.
 • Pembangunan Bakat Akademik dijajarkan dengan perkembangan program pengajian.
 • Pemetaan bakat kepakaran dipraktikan dalam menyediakan pakar bidang dan sub-bidang untuk setiap kursus teras yang ditawarkan.
 • Kerjasama PPBA dan Pusat Pendidikan Asas dan Liberal (PPAL) untuk mengendalikan latihan meningkatkan kemahiran melalui kaedah 4M (Menyelidik-Menulis-Mengajar-Menyelia).
 • Laluan istimewa kepada 10% teratas bakat cemerlang untuk menjayakan pembangunan kendiri (penyelidikan dan mobiliti akademik).
 • Pemerkasaan bagi Staf Profesional dan Sokongan melalui penubuhan Unit Latihan Kompetensi Staf Sokongan (LKSS).
 • Makmal Berpusat menjalankan analiasa keperluan bagi pegawai teknikal, menyediakan dasar dan garis panduan pengurusan kemahiran Pegawai Teknikal

 

2.  TRANSFORMASI AKADEMIK

 • Tugas Timbalan Dekan (Akademik dan Pelajar) di Pusat Pengajian akan memastikan pendidikan formal dalam bidang kepakaran dan kemahiran aras tinggi dilaksanakan dengan cekap dan berkualiti tinggi.
 • Pengerusi Program Pengajian menilai semula kurikulum, inovasi pengajaran dan kesesuaian bakat akademik teras.
 • Merealisasikan satu (1) Program Prasiswazah Antarabangsa bagi Pusat Pengajian.
 • Perancangan program dilaksanakan untuk Program Sarjana (Mod Kursus atau Campuran) untuk 5 tahun akan datang (2016 - 2020).
 • Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur (PPSPA), Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran (PPSMS) dan Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan (PPSTM) menerokai gagasan Program berbentuk Kontinum Diploma-Sarjana Muda–Sarjana secara berstrategi.
 • Pusat Perancangan Program Pengajian Akademik (PPPA) menyediakan Blueprint Program Kontinum dan pelan tindakan pelaksanaan.
 • Program Pasca Siswazah Penyelidikan (Sarjana dan PhD) dijajarkan dengan kepelbagaian bakat akademik dan hala tuju penyelidikan pusat pengajian/institut dan diuruskan oleh Timbalan Dekan/Pengarah (Bakat dan Penyelidikan).

 

3.  TRANSFORMASI PENYELIDIKAN DAN INOVASI

 • Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP) mewujudkan mekanisme penilaian cadangan projek baharu yang lebih mantap bagi memastikan setiap aktiviti P&I dijajarkan dengan tujahan penyelidikan UMT.
 • Penilaian prestasi kumpulan SIG/RIG dilaksanakan dan dana galakan sebanyak RM25,000/tahun diberikan kepada kumpulan yang aktif.
 • Penilaian prestasi untuk Institut Penyelidikan dilaksanakan berdasarkan pencapaian dan output program-program penyelidikan.
 • Memulakan program ‘Mengasuh Penyelidik Muda’ dalam Flagship Pembangunan Ekosistem Setiu dengan peruntukan RM200,000 untuk satu kumpulan pelajar bagi setiap program pengajian.
 • Memulakan Projek Flagship 2015 bagi ‘Pembangunan Geopark Kenyir : Warisan, Kelestarian Sumber dan Penghidupan Komuniti’ dengan dana sebanyak RM250,000.
 • Ahli akademik muda yang telah menyelesaikan projek penyelidikan perlu menulis sebuah monograf sebagai sumbangan dalam inovasi ilmu.
 • Pusat Pengajian dan Institut memperkenalkan satu projek inovasi sosial yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing dan menjadikan aktiviti ini sebagai penyelidikan tindakan yang akan diketuai oleh Dekan/Pengarah serta dijadikan KPI institusi

 

4.  TRANSFORMASI PELAJAR

 • PPAL memulakan inisiatif penubuhan Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris/ English Language Centre (ELC) dan Pusat Inovasi Akademik (PIA).
 • Penilaian fungsi dan penamaan semula Pusat Pembangunan Holistik Pelajar (PPHP) kepada Pusat Kepimpinan Pelajar (PKeP) dan Pusat Pembangunan Alumni dan Keusahawanan (CADE) kepada Pusat Alumni Unggul (ALUMNI).
 • Program pendedahan awal para pelajar kepada wawasan Komuniti Asean dan Komuniti Dunia melalui inisiatif 3B.

 

5.  TRANFORMASI KELESTARIAN KEWANGAN

 • Mempelbagaikan usaha menjana sumber pendapatan melalui pelaksanaan Model Kelestarian Kewangan.
 • UMTJH akan diperkembangkan melalui pewujudan anak syarikat perniagaan terfokus (syarikat perundingan) dan perniagaan bersama (JV).
 • Pemantapan dan hala tuju program Dana Endowment dengan melaksanakan kempen 'Kami Cakna, Kami Sayang UMT' dan memperkenalkan Tahun 2015 sebagai “Tahun Endowmen UMT”.
 • Melakukan persediaan terhadap penstrukturkan semula Pejabat Bendahari menjadi Institusi Kewangan UMT yang mengurus geran kerajaan dan kewangan korporat dan diterajui oleh Ketua Pegawai Kewangan (CFO).

 

6.  TRANSFORMASI GOVERNANS

 • Penyediaan dasar dan pelan pelaksanaan sumber manusia profesional dan sokongan berasaskan keperluan ‘Nyah-pusat’, ‘Multi-tasking’ dan Amalan Terbaik.
 • Meneliti semula penamaan jabatan yang bersesuaian dengan fungsi Pejabat Pendaftar, iaitu, (i). Jabatan Pentadbiran Perjawatan - hal-ehwal pelantikan, perkhidmatan, rekod kerjaya dan persaraan, (ii). Jabatan Pendaftaran Pelajar - hal-ehwal pendaftaran, pentadbiran akademik dan penganugerahan ijazah, dan (iii) Jabatan Perkhidmatan Universiti - kemudahan perkhidmatan akademik dan bukan akademik untuk warga kampus.
 • Memperkenalkan Pusat Latihan Staf Sokongan (PLSS) untuk memperkasa modal insan melalui latihan kemahiran pengurusan dan teknikal.
 • Pusat Teknologi Maklumat (PTM), Perpustakaan (e-Perpustakaan), Pusat Pembelajaran Digital (e-Pembelajaran), Pusat Data Berdigital diurus secara bersepadu melalui kepimpinan Pejabat Pengurusan Ekosistem Digital (PPED) yang diterajui oleh Ketua Pegawai Maklumat (CIO).
 • Pusat Pembangunan dan Harta (PPH) menerajui Pembangunan Kampus Lestari, memperkukuhkan Unit Penyelenggaraan Dalaman dan keseimbangan urusan perkhidmatan dalaman dan luaran.

 

(Disusun oleh: Mohd Izham Mohd A. Wahid, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan)

Unggul, Cemerlang & DihormatiYBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo Naib Canselor meneruskan tradisi majlis ilmuan UMT melalui syarahan tahunan beliau bersempena tahun baru 2015. Wadah ini merupakan pentas terbaik pengurusan UMT untuk menyampaikan mandat dan hasrat kepada seluruh warga kerja UMT.

Dalam syarahan tersebut, beliau menyeru seluruh warga kerja UMT untuk bertekad dan memberikan komitmen yang tinggi demi memastikan UMT terus Unggul, Cemerlang dan Dihormati dalam tujahan Ilmu Kelautan dan Sumber Akuatik.

YBhg. Naib Canselor turut menggariskan enam teras keberhasilan utama sepertimana yang terkandung dalam Pelan Strategik 2013-2017, khusus untuk dilaksanakan pada tahun 2015. Enam teras tersebut termasuklah Pemerkasaan Bakat, Transformasi Akademik, Transformasi Penyelidikan dan Inovasi, Transformasi Pelajar, Transformasi Kewangan Kelestarian dan Transformasi Governans. Setiap teras tersebut diperincikan melalui inisiatif dan usaha strategik sepertimana berikut :

1.  PEMERKASAAN BAKAT

 • Usaha melalui Pusat Pengurusan Bakat Akademik (PPBA) untuk menyuburkan iltizam Akademik Berbudaya Cemerlang (ABC).
 • Penggunaan Sistem e-Bakat bagi penilaian tahunan, kenaikan pangkat, pemberian ganjaran dan penganugerahan.
 • Pembangunan Bakat Akademik dijajarkan dengan perkembangan program pengajian.
 • Pemetaan bakat kepakaran dipraktikan dalam menyediakan pakar bidang dan sub-bidang untuk setiap kursus teras yang ditawarkan.
 • Kerjasama PPBA dan Pusat Pendidikan Asas dan Liberal (PPAL) untuk mengendalikan latihan meningkatkan kemahiran melalui kaedah 4M (Menyelidik-Menulis-Mengajar-Menyelia).
 • Laluan istimewa kepada 10% teratas bakat cemerlang untuk menjayakan pembangunan kendiri (penyelidikan dan mobiliti akademik).
 • Pemerkasaan bagi Staf Profesional dan Sokongan melalui penubuhan Unit Latihan Kompetensi Staf Sokongan (LKSS).
 • Makmal Berpusat menjalankan analiasa keperluan bagi pegawai teknikal, menyediakan dasar dan garis panduan pengurusan kemahiran Pegawai Teknikal

 

2.  TRANSFORMASI AKADEMIK

 • Tugas Timbalan Dekan (Akademik dan Pelajar) di Pusat Pengajian akan memastikan pendidikan formal dalam bidang kepakaran dan kemahiran aras tinggi dilaksanakan dengan cekap dan berkualiti tinggi.
 • Pengerusi Program Pengajian menilai semula kurikulum, inovasi pengajaran dan kesesuaian bakat akademik teras.
 • Merealisasikan satu (1) Program Prasiswazah Antarabangsa bagi Pusat Pengajian.
 • Perancangan program dilaksanakan untuk Program Sarjana (Mod Kursus atau Campuran) untuk 5 tahun akan datang (2016 - 2020).
 • Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur (PPSPA), Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran (PPSMS) dan Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan (PPSTM) menerokai gagasan Program berbentuk Kontinum Diploma-Sarjana Muda–Sarjana secara berstrategi.
 • Pusat Perancangan Program Pengajian Akademik (PPPA) menyediakan Blueprint Program Kontinum dan pelan tindakan pelaksanaan.
 • Program Pasca Siswazah Penyelidikan (Sarjana dan PhD) dijajarkan dengan kepelbagaian bakat akademik dan hala tuju penyelidikan pusat pengajian/institut dan diuruskan oleh Timbalan Dekan/Pengarah (Bakat dan Penyelidikan).

 

3.  TRANSFORMASI PENYELIDIKAN DAN INOVASI

 • Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP) mewujudkan mekanisme penilaian cadangan projek baharu yang lebih mantap bagi memastikan setiap aktiviti P&I dijajarkan dengan tujahan penyelidikan UMT.
 • Penilaian prestasi kumpulan SIG/RIG dilaksanakan dan dana galakan sebanyak RM25,000/tahun diberikan kepada kumpulan yang aktif.
 • Penilaian prestasi untuk Institut Penyelidikan dilaksanakan berdasarkan pencapaian dan output program-program penyelidikan.
 • Memulakan program ‘Mengasuh Penyelidik Muda’ dalam Flagship Pembangunan Ekosistem Setiu dengan peruntukan RM200,000 untuk satu kumpulan pelajar bagi setiap program pengajian.
 • Memulakan Projek Flagship 2015 bagi ‘Pembangunan Geopark Kenyir : Warisan, Kelestarian Sumber dan Penghidupan Komuniti’ dengan dana sebanyak RM250,000.
 • Ahli akademik muda yang telah menyelesaikan projek penyelidikan perlu menulis sebuah monograf sebagai sumbangan dalam inovasi ilmu.
 • Pusat Pengajian dan Institut memperkenalkan satu projek inovasi sosial yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing dan menjadikan aktiviti ini sebagai penyelidikan tindakan yang akan diketuai oleh Dekan/Pengarah serta dijadikan KPI institusi

 

4.  TRANSFORMASI PELAJAR

 • PPAL memulakan inisiatif penubuhan Pusat Pembelajaran Bahasa Inggeris/ English Language Centre (ELC) dan Pusat Inovasi Akademik (PIA).
 • Penilaian fungsi dan penamaan semula Pusat Pembangunan Holistik Pelajar (PPHP) kepada Pusat Kepimpinan Pelajar (PKeP) dan Pusat Pembangunan Alumni dan Keusahawanan (CADE) kepada Pusat Alumni Unggul (ALUMNI).
 • Program pendedahan awal para pelajar kepada wawasan Komuniti Asean dan Komuniti Dunia melalui inisiatif 3B.

 

5.  TRANFORMASI KELESTARIAN KEWANGAN

 • Mempelbagaikan usaha menjana sumber pendapatan melalui pelaksanaan Model Kelestarian Kewangan.
 • UMTJH akan diperkembangkan melalui pewujudan anak syarikat perniagaan terfokus (syarikat perundingan) dan perniagaan bersama (JV).
 • Pemantapan dan hala tuju program Dana Endowment dengan melaksanakan kempen 'Kami Cakna, Kami Sayang UMT' dan memperkenalkan Tahun 2015 sebagai “Tahun Endowmen UMT”.
 • Melakukan persediaan terhadap penstrukturkan semula Pejabat Bendahari menjadi Institusi Kewangan UMT yang mengurus geran kerajaan dan kewangan korporat dan diterajui oleh Ketua Pegawai Kewangan (CFO).

 

6.  TRANSFORMASI GOVERNANS

 • Penyediaan dasar dan pelan pelaksanaan sumber manusia profesional dan sokongan berasaskan keperluan ‘Nyah-pusat’, ‘Multi-tasking’ dan Amalan Terbaik.
 • Meneliti semula penamaan jabatan yang bersesuaian dengan fungsi Pejabat Pendaftar, iaitu, (i). Jabatan Pentadbiran Perjawatan - hal-ehwal pelantikan, perkhidmatan, rekod kerjaya dan persaraan, (ii). Jabatan Pendaftaran Pelajar - hal-ehwal pendaftaran, pentadbiran akademik dan penganugerahan ijazah, dan (iii) Jabatan Perkhidmatan Universiti - kemudahan perkhidmatan akademik dan bukan akademik untuk warga kampus.
 • Memperkenalkan Pusat Latihan Staf Sokongan (PLSS) untuk memperkasa modal insan melalui latihan kemahiran pengurusan dan teknikal.
 • Pusat Teknologi Maklumat (PTM), Perpustakaan (e-Perpustakaan), Pusat Pembelajaran Digital (e-Pembelajaran), Pusat Data Berdigital diurus secara bersepadu melalui kepimpinan Pejabat Pengurusan Ekosistem Digital (PPED) yang diterajui oleh Ketua Pegawai Maklumat (CIO).
 • Pusat Pembangunan dan Harta (PPH) menerajui Pembangunan Kampus Lestari, memperkukuhkan Unit Penyelenggaraan Dalaman dan keseimbangan urusan perkhidmatan dalaman dan luaran.

 

(Disusun oleh: Mohd Izham Mohd A. Wahid, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan)

ARKIB 2019

“MELONJAK WIBAWA UMT KE ARAH KESOHORAN ILMU KELAUTAN”
KUNJUNGAN HORMAT MPP, MKS MEMANTAPKAN KERJASAMA DAN UKHUWAH BERSAMA WARGA UMT
LIMA MAHASISWA CEMERLANG UMT TERIMA ANUGERAH SARJANA TERENGGANU
UMT & SENDAI COLLEGE, JEPUN PERKASA KEMAJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MELALUI MOU
READ@UNI DAN BEDAH BUKU ORANG TERENGGANU SUBURKAN BUDAYA MEMBACA
UMT & JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA TANDATANGANI MOU, BANGUN SISTEM SEBARAN MAKLUMAT OSEANOGRAFI
PENGANJURAN SUKAN ANTARA ASASI LAHIR GRADUAN SEIMBANG
UMT TERIMA KUNJUNGAN MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA
UMT SAILING TEAM UNGGULI TEMPAT KEEMPAT KEJOHANAN KAPAL LAYAR LANGKAWI
HAPPY BOX BENDAHARI UMT CERIAKAN GOLONGAN MEMERLUKAN
BERAKHIRNYA 2018, BERMULANYA 2019

ARKIB 2018

UMT LONJAK 61 TANGGA DALAM UI GREENMETRIC 2018
65 PEMBENTANGAN INOVASI DIPERTANDINGKAN SEMPENA PAIPP 2018
ALUMNI UMT RAI JUBLI PERAK, DISKAUN 30 PERATUS PENGGUNAAN FASILITI
PENSYARAH UMT DINOBAT JOHAN AKRI , BAWA PULANG RM10,000
UMT TANDATANGANI MOU DENGAN DUA INSTITUSI KERAJAAN ACEH
UMT TERIMA PENSIJILAN MS ISO 27001:2013 ISMS OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL
PENYELIDIK UMT DIIKTIRAF SIIF’18, KOREA
UMT MONSOON BEACH CHALLENGE 2018 ERATKAN SEMANGAT PERPADUAN DAN KESUKANAN
24 PELAJAR DILANTIK BARISAN MPP UMT SESI 2018/2019
TAF BUKA PENGALAMAN KERJA PERAKAUNAN SEBENAR DI UMT
UMT TINGKAT PENDAPATAN USAHAWANTANI MELALUI PROGRAM PEMINDAHAN ILMU
KHIDMAT AHLI AKADEMI PILIHANRAYA (APR), SURUHANJAYA PILIHANRAYA UNTUK PRK UMT SESI 2018/2019
UMT RAIKAN MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-16 TAHUN 2018
ISTANA TERENGGANU BERKENAN LANCAR BUKU BEAUTIFUL TERENGGANU DAN PAMERAN MANUSKRIP AL-QURAN EMAS
DELIGASI MISI KEMANUSIAAN UMT RAWAT TRAUMA PENDUDUK PALU
PENGANJURAN TOMSY2018 RUNGKAI ISU PERUBAHAN IKLIM DAN KELAUTAN
POD 2018 BUKA RUANG DEKATI KOMUNITI, KEMPEN BUDAYA MEMBACA
UMT TINGKAT KEYAKINAN DIRI BELIA OKU MELALUI SELAM SKUBA
UMT DEKATI MASYARAKAT MELALUI KLK
PELANTIKAN YBHG. TAN SRI DATO’ SERI (DR.) HALIM BIN MOHAMMAD SEBAGAI PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI (LPU) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) YANG BAHARU
UMT ZAHIRKAN SOKONGAN KEPADA PENGHIDAP KANSER PAYUDARA MELALUI WALKATHON
UMT DAN UiTM ERAT KERJASAMA STRATEGIK MELALUI ezSNAP
UMT PERKASA BIDANG PENYELIDIKAN BERSAMA UEA
COLOUR RUN UMT ERAT SEMANGAT PERPADUAN DAN PROMOSI GAYA HIDUP SIHAT
UMT ANJUR PERSIDANGAN KAJI KAEDAH TANGANI KEPUPUSAN SPESIS TERANCAM
PENINGKATAN 3.8% PERMOHONAN KE UMT MEMPERLIHAT KEUNGGULAN KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
UMT LANCAR CAKNA KESIHATAN SOSIAL DAN KLINIK KEKAL SIHAT
UMT Lancar Kempen Kibar Jalur Gemilang
Hari Raya Korban?
UMT SEBAR KEPENTINGAN FUNGSI KULAT
KONTINJEN UMT TEMPAT KETIGA SUKUM 2018
INOVASI UMT JADIKAN KELULUT EJEN PENDEBUNGAAN MELON MANIS TERENGGANU
UMT, UBH JALIN KERJASAMA SERANTAU BIDANG PERIKANAN DAN MARITIM
UMT Diiktiraf Pensijilan ISO 9001:2015
PROFESIONAL BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN DAN AGROTEKNOLOGI BERGANDINGAN DALAM IFOSAC 2018
UMT TINGKATKAN HASIL TUAIAN USAHAWANTANI MELALUI PRODUK BAJA BIOWALIT
UMT BUKUKAN WARISAN TASIK KENYIR
KOLABORASI PELAYARAN SAINTIFIK UMT DAN STATE OCEANIC ADMINISTRATION, CHINA
UMT Tuan Rumah Karnival STEM 2018
Kuda Laut UMT Tambah Rezeki Komuniti Besut
UMT Wakili Malaysia ke California
Atlet Taekwondo UMT Raih Dua Gangsa Sempena MASUM
UMT, CME Bincang Jalin Kerjasama Fokus Pembangunan Sumber Manusia
UMT Semai Minat Sains Marin Kepada 138 Pelajar SBP
RHB Islamic Endowed Scholar In Finance di UMT
RAYA SAMA-SAMA, KONGSI JUADAH RAYA UMT
UMT Tandatangani MoU dengan MIMOS Sempena IFunS2018
MENJELANG SATU SYAWAL
Kunjungan Muhibah Erat Kerjasama UMT dan Media
Beramal Sambil Derma Darah
MPP, MUTIARA UMT Meriahkan Sambutan Raya Insan Tidak Bernasib Baik
UMT dan CCM Polymers Sdn Bhd Jalin Kolaborasi Penyelidikan Industri Yang Mapan
UMT dan BERKAT Raikan Iftar Bersama Pelajar
UMT Sedia Dua Bas Baharu Bagi Merancakkan Aktiviti Pelajar
Ramadan 1439H@UMT
UMT Rangkul Pingat Perak Sempena Belt and Road University General Education Forum, Innovation and Entrepreneurship Competition di Tongren University, China
UMT Pamer Lebih 2000 Hasil Penyelidikan, Lapan Terbaik
Piala Naib Canselor UMT milik Sekolah Sultan Alam Shah
UMT Terima Dana Penyelidikan Hampir RM 3.1 juta
Anugerah Buku Negara iktiraf 3 buku terbitan UMT
UMT terima Anugerah Makalah Jurnal (kategori Sains Teknologi dan Perubatan) sempena Majlis Anugerah MAPIM-KPT 2017
Anugerah Setia Bakti UMT hargai khidmat 151 warga UMT
UMT Perkasa Semangat Kesukarelawanan Pelajar Menerusi Platform KPT4U Besut
UMT Naib Johan MyAgrosis Cup Sempena CESF’2018
UMT Bolot 30 Pingat Emas sempena MPI 2018
KPTN 2018 UMT Meriah!
MAM2018 Rai Warga Media Seluruh Malaysia, Angkat Penulisan Terbaik
STEM PLUS UMT Diangkat Dalam Mentor Mentee Award Peringkat Kebangsaan
Aspirasi Membara Naib Canselor UMT Menempuh Cabaran 2018
Tanah Bencah Setiu, Khazanah Alam dan Budaya
Penyelidikan Translasional UMT, "Universiti Selidik, Rakyat Sejahtera"
"Floating Breakwater" bakal manfaat komuniti nelayan Mengabang Telipot
MoU UMT & WWF-Malaysia Tanda Pengukuhan Kerjasama Usaha Konservasi Biodiversiti & Pembangunan Mapan
2018; UMT terus Sohor!

ARKIB 2017

UMT Bolot Tiga Anugerah di SIIF 2017
Program “V-CARE, V-CONCERN FREE MARKET FOR NEEDY”
9 Sekawan Pegawai UMT Terima Ijazah Sarjana
Mahasiswa UMT Sumbang Bakti Bersama Komuniti Kg. Pantai Senok
MyREN-X Inisiatif Kerajaan Perkasa Pendidikan Masa Hadapan
PECIPTA 2017; Manifestasi Konsep Translasional
Majlis Anugerah Tahunan 2017 UMT Meriah!
STUDIO AL-QURAN ULUL ALBAB; PERTAMA DI BUMI ULUL ALBAB, BESUT
UMT & CTI-CFF Rungkai Potensi Terumbu Karang Buatan
Selamat Datang Pelajar Baharu UMT Sesi 2017/2018
“NEGARAKU SEHATI SEJIWA” Diterjemah Warga UMT Melalui Hari Keluarga Merdeka UMT
KONVENSYEN PEMIMPIN MAHASISWA KEBANGSAAN 2017 ‘MAHASISWA KE ARAH TN50 – MELAHIRKAN GENERASI WASATIYYAH’
Pameran Antarabangsa "Rahsia Ikan Lut sinar"
Komitmen UMT pada komuniti Setiu melalui Penyelidikan Translasional UMT
GLOBAL TOURISM CONFERENCE 2017 PEMANGKIN EKONOMI GLOBAL
SATREPS - COSMOS RESEARCH LABORATORY
Syawal 1438H dirai meriah
Ramadan Membawa Rahmat kepada Pelajar Baharu UMT
Ramadan Bulan Penuh Rahmat dan Keampunan
Karnival WOW 2017 UMT Meriah di Teluk Ketapang
Sambutan World Ocean Week 2017 Lebih Meriah
UMT menang besar dalam Anugerah Buku Negara 2017
UMT Giat Usaha Lindungi Hidupan Marin
UMT menang besar dalam Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2016
‘Young Motivator Competition’ (U-Mac) bentuk keyakinan berkomunikasi pelajar UMT
Felicitaciones (Tahniah)!
Keunikan UMT Tarik Perhatian Pengunjung LIMA '17
EMAC UMT Anjur Balloon X Charity Run Kumpul Dana bagi Misi Kemanusiaan Kemboja-Vietnam (MISI K)
Majlis Apresiasi Media 2017 tanda penghargaan UMT kepada Pengamal Media Tempatan
UMT Fokus Penyelidikan Translational untuk Manfaat Komuniti, Negara dan Global
UMT Lancar Program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan dan Tandatangan Perjanjian Bersama ACCA
ICTLHE 2017 temukan UMT dan UniSZA demi Kesepunyaan dan Keserakanaan
UMT Sailing Team sertai 15th Royal Langkawi International Regatta 2017
UMT & Celcom Axiata Berhad Bekerjasama Sampaikan Misi Bantuan Banjir
UMT Vice-Chancellor Received Honorary Awards from Swansea University
Prof Dr Nora aini Pendaftar UMT baharu